REGLEMENT

ITNA

K.V.C. ITNA ITTERBEEK

vereniging zonder winstoogmerk

Stamnummer K.B.V.B. 05636

Secretariaat en correspondentieadres :

Nachtegaallaan 27 1701 Dilbeek (Itterbeek).

Terreinen :

Kapelleveld z.n. 1703 Dilbeek (Schepdaal – Pede).
Herdebeekstraat nr. 229 1701 Dilbeek (Itterbeek)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

I. Verplichtingen van de speler
De speler stelt zijn sportieve activiteit, uitsluitend, ten dienste van de club.
De speler volgt de trainingen tijdens de voorbereiding- of oefenperiode en de wekelijkse trainingen.
De speler zal nauwgezet de opdrachten uitvoeren die de club en/of de trainer hem oplegt.
De speler verbindt er zich toe, zich stipt te houden aan afspraken, wat betreft tijdstip van aanwezigheid bij bijeenkomsten wat betreft trainingen, thuis- en uitwedstrijden en eventuele andere aangelegenheden. Hij of iemand anders verwittigt telefonisch de trainer indien hij zich niet tijdig kan melden op de afspraak. Plaats en tijdstip van bijeenkomst waaraan de speler zich te houden heeft, worden medegedeeld en aangepast in functie van de omstandigheden.
De speler is ten laatste 15 minuten voor de aanvang van de training aanwezig in de kleedkamer. Bij officiële wedstrijden is de speler ten laatste 45 minuten (of op het tijdstip bepaald door de trainer) voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig.
De speler neemt deel aan de geplande activiteiten binnen het kader van de clubwerking, stelt zich ten dienste bij activiteiten door en voor de club met name tornooien en eetfestijnen.
De speler neemt niet deel zonder voorafgaande toelating, aan voetbalwedstrijden ingericht door andere verenigingen.
In geval van sportongeval in clubverband zal de speler een ongevallenaangifte laten geworden aan de clubsecretaris (documenten te verkrijgen bij de ploegafgevaardigde of de clubsecretaris). De voorzijde van dit document wordt door de ploegafgevaardigde samen met de speler zo volledig mogelijk ingevuld; de achterzijde ervan zal de speler laten vervolledigen door de behandelende geneesheer. De secretaris zal de nodige formaliteiten vervullen ten aanzien van de bondsinstanties namelijk. het F.S.F (Federaal Solidariteitsfonds). De speler verbindt er zich toe alle nodige stukken en inlichtingen (dienstig voor het ongevallendossier) onmiddellijk aan de secretaris van de club over te maken en neemt zelf de nodige kopieën indien hij dit nodig acht. Alle rekeningen en/of facturen worden pas na betaling en tussenkomst van de mutualiteit (indien het geval) samen met het kwijtschrift van de mutualiteit aan de clubsecretaris overgemaakt. De club is niet verantwoordelijk voor laattijdig ingediende stukken, en voor de verjaring die daaruit zou kunnen ontstaan of reeds zou zijn ingetreden.
In geval van belet of ongeschiktheid wegens medische redenen, zal de speler of iemand anders onmiddellijk (zovlug als mogelijk) de trainer verwittigen, en wanneer deze onbereikbaar is, zijn vervanger, de afgevaardigde of de secretaris van de club.
Inkomensverlies en/of medische onkosten die voortspruiten uit verzorging of behandeling buiten de tussenkomsten zoals bepaald in het F.S.F.-reglement, worden niet gedragen door de club.
De club staat ook niet in voor de door de mutualiteit of andere verzekeringen niet terugbetaalbare verstrekkingen, of gedeelten ervan.
Het afsluiten van een bijkomende persoonlijke verzekering wordt bijgevolg warm aanbevolen.

II. Clubleven

De wekelijkse trainingen worden, behoudens andere afspraken, gehouden op dinsdag en donderdag om 19 uur 30 stipt tot ongeveer 21 uur. De jeugdcategorieën trainen op een (de) bij het begin van het seizoen afgesproken dag(en) en uur.
De trainer zal in functie van de ploeg een kapitein aanduiden.
Indien de trainer en de spelersgroep beslissen een spelerskas bij te houden, zal deze worden beheerd in alle vertrouwen door de kapitein en/of trainer + 1 speler.
De financiële verbintenissen (vb. onkostennota’s en verplaatsingsvergoedingen), zullen door de club op vaste vooraf medegedeelde data afgerekend worden, te beginnen vanaf de maand september.
Spelers en trainers zijn verplicht en verbinden zich ertoe aanwezig te zijn op alle extra-sportieve activiteiten van de club en dit in samenspraak met de club.
De verstrekte uitrusting (kledij, sportmateriaal,…) blijft eigendom van de club, en komen op het einde van het seizoen terug toe aan de club, behoudens anders schriftelijk overeengekomen.
De spelers worden bijgevolg verzocht er zorg voor te dragen : ontbrekende en abnormaal beschadigde stukken zullen vergoed worden door de speler.
Waardevolle voorwerpen worden best thuis gelaten. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij diefstel of verlies van persoonlijke en waardevolle voorwerpen.
Elke speler heeft gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van de club.
De spelers moeten het ter beschikking gestelde materiaal en de accommodaties respecteren ; bijzondere zorg zal besteed worden aan de orde en netheid.
De sportieve verantwoordelijkheid ligt volledig bij de trainer.
Zijn aanspreektitel bij « officiële » aangelegenheden is « trainer », ook wat betreft de assistenten.
Een voetbalvereniging is samengesteld uit individuele spelers, maar waarbij de collectiviteit primeert.
Trainers, spelers, bestuur en supporters vormen een geheel.
Goede overeenkomsten en afspraken worden gemaakt, om deze principes te respecteren en om op een eenvoudige manier het doel te bereiken, namelijk op een sportieve wijze positieve resultaten behalen voor de club.
Indien iedereen deze principes naleeft, dan is het leven in de club aangenaam, niet alleen voor de speler en de trainer, maar ook voor ieder (vrijwilliger, medewerker, afgevaardigde, …) die zich vrijblijvend inzet voor de club.

III. KAARTEN EN SCHORSINGEN (OFFICIËLE WEDSTRIJDEN)

De club kan aan de speler een boete opleggen, na de trainer en/of de ploegafgevaardigde te hebben gehoord, bij het krijgen van een gele of rode kaart opgelopen zonder enige sportieve rechtvaardiging. Het gaat hier om kaarten wegens onsportief gedrag, zoals ten titel van voorbeeld en bijgevolg niet limitatief te interpreteren, toebrengen van slagen, spuwen, bal wegwerpen of wegtrappen, protest, brutaal gedrag, zonder toestemming het veld betreden of verlaten, natrappen, aanwijzingen van de scheidsrechter niet volgen, enz…
Indien toepasselijk (afhankelijk van de categorie waartoe de speler behoort), is er een bijlage voorzien aan dit reglement waarin de boetes, die ieder voetbalseizoen herzienbaar zijn, worden beschreven.

IV. SANCTIES

Indien de speler ten overstaan van de club tekort schiet, zal het clubbestuur op eigen initiatief of op aanwijzing van de trainer en/of de ploegafgevaardigde, aan de speler financiële sancties opleggen.
Deze sancties kunnen betrekking hebben op ongewettigde afwezigheid, ongewettigde laattijdigheid, onbehoorlijk gedrag, optreden voor een andere club of deelname aan sportwedstrijden of organisaties zonder voorafgaande toelating van de club (bij uitoefening van andere competitieve sporten, behoudt de club zich het recht voor haar financiële verbintenissen, indien van toepassing, te staken), niet dragen van de afgesproken kledij, niet naleven der richtlijnen opgelegd door de voetbalfederatie- of andere officiële instanties, negatieve verklaringen afgelegd in pers of andere media, gebrek aan inzet gedurende de training of de wedstrijd of bij niet naleven van sportieve afspraken of richtlijnen.
Deze opsomming is ten titel van voorbeeld en bijgevolg niet limitatief te interpreteren.
Indien toepasselijk (afhankelijk van de categorie waartoe de speler behoort), is er een bijlage voorzien aan dit reglement waarin de boetes, die ieder voetbalseizoen herzienbaar zijn, worden beschreven.
Dit neemt niet weg dat de sancties die niet voorzien zijn in bijlage van dit reglement op elk ogenblik kunnen vastgelegd worden door het clubbestuur op het moment dat de feiten zich voordoen.

V. LIDGELD

De speler verbindt er zich toe bij de aanvang van ieder nieuw voetbalseizoen een lidgeld te betalen. De club laat de speler een schriftelijke uitnodiging tot betaling geworden waarin bedrag, bankrekening-
nummer en uiterste datum voor betaling zijn vermeld. De Algemene Vergadering beslist ieder jaar over het bedrag van de te betalen jaarlijkse bijdrage.

VI. ALGEMEEN

Voor alle onvoorziene gevallen of interpretaties van huidig reglement, is enkel de raad van bestuur van de club bevoegd.
De club behoudt zich het recht voor, huidig reglement aan te passen, aan te vullen of te wijzigen, en deze nieuwe gegevens onmiddellijk aan de speler bekend te maken na goedkeuring door de Algemene Vergadering.

Gedaan te Itterbeek, op 16 juni 2006.

Namens het bestuur van K.V.C. ITNA ITTERBEEK vzw

Marius VAN BELLE
G.C. – Secretaris.

ITNA